MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI

STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI

 APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

 

11. Structura organizatorică și efectivul-limită al Direcției aprovizionare tehnico-materială se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului General al Poliției.

12. Direcţia aprovizionare tehnico-materială include în structura sa:

1)    Secţia transport;

2)    Secţia administrare patrimoniu;

3)    Serviciul mentenanță;

4)    Serviciul control acces;

5)    Serviciul Secretariat.

13. Direcția aprovizionare tehnico-materială este condusă de șef, numit în funcţie și eliberat din funcție, în condiţiile legii, de către ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului General al Poliției.

14. Şeful Direcției aprovizionare tehnico-materială exercită următoarele atribuții:

1)  organizează și conduce activitatea Direcției aprovizionare tehnico-materială potrivit prezentului Regulament și poartă răspundere pentru îndeplinirea funcțiilor care îi revin;

2)  identifică și stabilește sarcinile și atribuțiile de serviciu ale angajaților din Direcție și gradul de responsabilitate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu;

3)  monitorizează activitatea privind aprovizionarea cu mijloace de transport, echipament, armament și mijloace speciale Inspectoratul General al Poliției și subdiviziunile subordonate acestuia;

4)  înaintează şefului Inspectoratului General al Poliției propuneri privind acordarea măsurilor de stimulare și/sau aplicare a sancțiunilor disciplinare efectivului din subordine;

5)  convoacă ședințe ale angajaților pentru examinarea problemelor privind activitatea Direcției;

6)  în aplicarea legii, adoptă rezoluții, trasează sarcini pentru efectivul din subordine, asigurând controlul executării acestora;

7)  vizează și semnează, în modul stabilit, actele elaborate de către angajații subdiviziunii;

8)  organizează sistemul de control intern managerial în cadrul Direcției;

9)  prezintă șefului Inspectoratului General al Poliției note informative şi propuneri cu referire la domeniile de activitate ale Direcției aprovizionare tehnico-materiale;

10)  vizează și semnează, în modul stabilit, actele elaborate de către angajații subdiviziunii;

11)  în scopul stabilirii sporului pentru performanţă, asigură evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaților;

12)  înaintează propuneri de stimulare sau sancționare a personalului din subordine în limita competențelor stabilita prin lege și actele normative interne;

13)  asigură managementul carierei profesionale a personalului din subordine, în limita competențelor stabilite prin lege și actele normative interne;

14)  exercită alte atribuții în conformitate cu legislaţia.

15. Șeful este asistat de către un adjunct, numit în funcție și eliberat din funcție  în condițiile legii, de către șeful Inspectoratului General al Poliției.

16. Șeful adjunct al Direcției aprovizionare tehnico-materială exercită atribuțiile funcționale în limitele prezentului Regulament și a fișei postului.

17. În absența șefului și a șefului adjunct al Direcției aprovizionare tehnico-materială, atribuțiile șefului Direcției aprovizionare tehnico-materială sunt exercitate de către un angajat desemnat prin ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției.

18. Atribuțiile de serviciu se execută în mod individual, însă, în cazul în care acestea au un caracter complex sau presupun un volum considerabil de muncă, șeful Direcției aprovizionare tehnico-materială poate dispune, în baza rezoluției scrise sau verbale, executarea lor de către mai mulți salariați.

19. Scopul general al funcției, atribuțiile,sarcinile, împuternicirile și responsabilitățile specifice funcției, precum și cerințele față de titularul funcției sunt stabilite în fișele postului, aprobate în modul stabilit de legislație.

20. În cazul absenței a unuia dintre angajații subdiviziunii (trimitere în deplasare în interes de serviciu, detașare, concediu ordinar, concediu medical etc.) materialele aflate în procedura acestuia, se transmit unui alt angajat, prin rezoluția șefului Direcției aprovizionare tehnico-materială.

21. În cazul unor sarcini complexe care presupun un volum considerabil de muncă, șeful Direcției aprovizionare tehnico-materială poate dispune, executarea lor de către mai mulți angajați.

         22. Personalul Direcției aprovizionare tehnico-materială își exercită atribuțiile de serviciu cu respectarea normelor de etică și de deontologie, disciplinei muncii, ordinelor, dispoziţiilor şi regulamentelor interne precum şi altor principii de activitate stabilite de actele normative în vigoare.

23. Șefii de Secții și Servicii sunt responsabili de elaborarea şi aprobarea fișelor postului pentru funcțiile de execuție din subordine.

24. Salariații Direcției aprovizionare tehnico-materială sunt obligați să participe la toate probele de evaluare a activităţii profesionale.

25. Toate cererile, demersurile, sesizările și documentele parvenite în adresa Direcției aprovizionare tehnico-materială se remit șefului pentru aplicarea rezoluției și repartizare

26. Semnăturile pe actele oficiale ale Direcției aprovizionare tehnico-materială sunt aplicate de către șef, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.

27. Lucrările de secretariat în cadrul Direcţiei aprovizionare tehnico-materială se asigură de către Serviciul secretariat.

28. Serviciul secretariat își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative de reglementare în domeniul lucrărilor de secretariat.