MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, DOMENIILE DE ACTIVITATE, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE DIRECȚIEI APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ, DOMENIILE DE ACTIVITATE, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE DIRECȚIEI APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

 

1.   Direcția aprovizionare tehnico-materială are misiunea de organizare și desfășurarea măsurilor privind coordonarea și verificarea activității de îndeplinire a sarcinilor pe domeniul asigurării funcţionării, exploatării și evidenței mijloacelor de transport, de aprovizionare cu echipament, armament și mijloace speciale cu distribuirea lor subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției, de asigurare a mentenanței complexului tehnico-aplicativ în menținerea Sistemelor informaționale și funcționarea mijloacelor tehnicii de calcul, comunicațiilor și a echipamentului de periferie și asigurarea integrității patrimoniului cu respectarea regimului controlului de acces a sediului Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate ale acestuia.

2. În scopul realizării misiunii sale, Direcţia aprovizionare tehnico-materială realizează următoarele funcții:

1) evidență, analiză și prognozarea datelor și informaților;

2) administrarea bunurilor materiale;

3) asigurarea cu mijloace de transport și controlul procesului de întreținere;

4) organizarea, dirijarea și controlul procesului asigurării tehnico-materiale și militare;

5) control și acces în sediile Inspectoratului General al Poliției;

6) asigurarea procesului  de mentenanță a complexului tehnico-aplicativ în menținerea Sistemelor informaționale și funcționarea mijloacelor tehnicii de calcul, comunicații și a echipamentului de periferie.

8. Direcţia aprovizionare tehnico-materială asigură realizarea funcţiilor                   stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:

          1) asigurarea funcţionării, exploatării și evidenței mijloacelor de transport din gestiunea Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia;

          2) asigurarea integrității patrimoniului din gestiunea Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia;

          3) realizarea activității privind aprovizionarea cu echipament, armament și mijloace speciale în cadrul Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia.

          4) organizarea, monitorizarea și controlul asigurării mentenanței complexului tehnico-aplicativ în menținerea Sistemelor informaționale și funcționarea mijloacelor tehnicii de calcul, comunicații și a echipamentului de periferie din dotare a Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia;

          5) coordonarea și monitorizarea respectării regimului control acces a persoanelor și autovehiculelor în sediul Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia, precum și asigurării integrității patrimoniului aflate în gestiunea acestora.

9.În conformitate cu domeniile de activitate stabilite de prezentul Regulament, Direcţia aprovizionare tehnico-materială exercită următoarele atribuţii:

1) asigură funcţionarea, exploatarea și evidența mijloacelor de transport din gestiunea Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia:

a)  elaborează planul de activitate în domeniul evidenței mijloacelor de transport și asigură monitorizarea și controlul executării obiectivelor planificate;

b)  determină necesarul mijloacelor de transport, a bunurilor material și consumabile, inclusive întocmește caietul de sarcini privind achiziționarea acestora;

c)   asigură deservirea tehnică a mijloacelor de transport, conform actelor normative și necesităților;

d)  determină necesarul de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în gestiune, inclusiv întocmește caietul de sarcini privind achiziționarea acestuia;

e)   asigură recepționarea bunurilor material și consumabile necesare la depozit, conform contractelor încheiate cu respectarea calităţii şi cantităţii prevăzute în caietul de sarcini;

f)    exercită controlul privind evidența bunurilor material și consumabile privind modalitatea de distribuire a carburanților și a modalității de întocmire a foilor de parcurs pentru mijloacele de transport transmise în gestiune;

g)  coordonează și monitorizează procesul efectuării testărilor tehnice anuale pentru mijloacele de transport din gestiune, repartizării și evidenței termenilor privind asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă (RCA) și CASCO;

h)  asigură evidența dosarelor mijloacelor de transport din gestiunea Direcţiei aprovizionare tehnico-materială și asigură eliberarea lunară a foilor de parcurs, cu prelucrarea ulterioară a acestora;

i)    asigură evidența termenilor de exploatare a consumabilelor;

j)    întocmește și prezintă informația privind consumul de combustibil repartizat mijloacelor de transport aflate la evidența, precum și conlucrează cu contabilitățile din cadrul acestora;

k)  monitorizează și verifică sistemul GPS Tracker,  instalat la mijloacele de transport de serviciu aflate în gestiune;

2)organizează și asigură procedura de casare a mijloacelor de transport;

          3) în domeniul asigurării integrității patrimoniului din gestiune Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia:

a)  elaborează planul de activitate în domeniul asigurării integrității patrimoniului și asigură controlul executării obiectivelor planificate;

b)  coordonează procesul de asigurare a integrității patrimoniului și efectuării lucrărilor de reparație a imobilelor aflate în gestiune cu respectarea normelor sanitaro-igienice în vigoare;

c)   exercită controlul privind evidența bunurilor materiale a sediilor aflate în gestiunea, verifică,aprovizionează și repartizează bunurile conform actelor normative;

d)  organizează și coordonează activitatea personalului din subordine responsabil de menținerea curățeniei.

4) în domeniul monitorizării activității privind aprovizionarea cu echipament, armament și mijloace speciale în cadrul Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia:

a)  elaborează planul de activitate în domeniul privind aprovizionarea cu echipament, armament și mijloace speciale și asigură controlul executării obiectivelor planificate;

b)  duce evidența cantității de echipament, armament și mijloace speciale aflate la păstrare în depozitul din gestiunea;

c)   verifică echipamentul după parametrii prevăzuți în actele normative, conform bazei actelor de însoțire a mărfurilor (facturi, procese verbale, certificate de calitate, etc);

d)  verifică documentația de evidență, păstrare, depozitare și primire-predare a echipamentului în strictă conformitate cu prevederile actelor normative;

e)   efectuează revizia lunară a documentelor și facturilor, care indică primirea-predarea și verificarea cu datele de evidență ale Secției management logistic a Direcției logistică;

f)    recepționează, depozitează și păstrează bunurile cu ulterioara verificare cantitativă și calitativă a produselor recepționate;

g)  elaborează documentația de evidență, păstrare, depozitare, primire-predare a echipamentului, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative;

h)  verifică permanent armamentul și mijloacele speciale conform parametrilor prevăzuți de actele normative;

i)    efectuează revizia lunară a documentelor și facturilor, care indică primirea-predarea, precum și efectuarea inventarului fizic de marfă;

j)    asigură respectarea cerințelor securității antiincendiare în cadrul încăperilor aflate în gestiune.

          5) în domeniul organizării, monitorizării și controlul asigurării mentenanței complexului tehnico-aplicativ în menținerea Sistemelor informaționale și funcționarea mijloacelor tehnicii de calcul, comunicații și a echipamentului de periferie din dotarea Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia:

a)  elaborează planul de activitate în domeniul asigurării mentenanței complexului tehnico-aplicativ în menținerea Sistemelor informaționale și funcționarea mijloacelor tehnicii de calcul, comunicații și a echipamentului de periferie și asigură controlul executării obiectivelor planificate;

b)  efectuează proceduri de monitorizare și control în asigurarea mentenanței complexului tehnico-aplicativ în menținerea Sistemelor informaționale și funcționarea mijloacelor tehnicii de calcul, comunicații și a echipamentului de periferie din dotare.

          6) în domeniul coordonării și monitorizării respectării regimului control acces în sediile Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor subordonate acestuia, precum și asigurării integrității patrimoniului aflate în gestiunea acestora:

a)  elaborează planul de activitate în domeniul respectării regimului control acces în sediile precum și asigurării integrității patrimoniului aflate în gestiunea acestora, precum și asigură controlul executării obiectivelor planificate;

b)  asigură respectarea regimului control de acces în sediile și integritatea patrimoniului aflat în gestiunea acestora;

c)   organizează și coordonează procesul de repartizare a efectivului din subordine întru realizarea și asigurarea protecției sediilor;

d)  asigură procesul de pază a sediilor și a valorilor materiale aflate pe teritoriul adiacent acestora;

e)   asigură menținerea ordinii și securității publice pe teritoriul adiacent cât și în cadrul unităților încredințate pentru pază.

          10. Direcţia aprovizionare tehnico-materială are următoarele drepturi:

1)  să solicite informaţii necesare pentru realizarea atribuţiilor de serviciu;

2)  să antreneze salariații ai altor subdiviziuni subordonate Inspectoratului General al Poliției în procesul de achiziționarea mijloacelor de transport, a echipamentului, a bunurilor materiale, a armamentului și a mijloacelor speciale, precum și pentru realizarea altor atribuții specifice ale Poliției;

3)  să verifice activitatea de serviciu a subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției, pe domeniul de competență;

4)  să colaboreze cu unitățile similare din organele centrale de specialitate ale administrației publice, în scopul schimbului de experiență în domeniu;

5)  să convoace ședințe și să ofere instrucțiuni subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției cu privire la modul de gestionare, implementare,  a actelor normative pe linia de competență a Direcției asigurare tehnico-materială;

6)  să verifice stocurile de bunuri materiale și condițiile de păstrare în subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliției;

7)  să verifice corectitudinea utilizării normelor de folosire a combustibilului lichid și lubrifianților, pieselor de schimb pentru reparația și deservirea tehnică a mijloacelor de transport din subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliției;

8)  să verifice evidența existenței și mișcării utilajului, transportului, armamentului și mijloacelor speciale, inclusiv controlul asupra întocmirii documentelor pentru trecerea la pierderi și autorizarea acestora;

9)  să înainteze propuneri și să participe în procesul de elaborare și avizarea actelor normative, documentelor de politici sectoriale şi reglementărilor metodologice, în domeniul de competență;

10)  să solicite accesul și să utilizeze legal bazele de date oficiale doar în activitatea de serviciu cu respectarea deplină a prevederilor legale și a normelor de protecție a informațiilor;

11)  să participe la cursuri de instruire,conferințe, seminare, mese rotunde și alte activități organizate în Republica Moldova și peste hotarele ei;

12)  să exercite alte drepturi, prevăzute de legislaţie.